PCM-成品培养基 Flexicult® vet 尿液检测显色培养基
  • 名称: Flexicult® vet 尿液检测显色培养基 
  • 规格: 9cm  
  • 说明: 用于诊断宠物(如猫、狗)尿路感染( UTI)的培养基 
  • 编号: LS180801  
  • 价格: 0.00 
  • 类型: 临床类  
  • 价格: 0.00 
  • 类型: 临床类  
  • 品牌: PCM-成品培养基 
Flexicult® vet 尿液检测显色培养基是用于诊断宠物(如猫、狗)尿路感染( UTI)的培养基,经 24 小时培养可实现:
预测细菌对 5 种抗生素的敏感性
尿液中细菌的显色鉴定
尿液中细菌的半定量计数