PCM-成品培养基 伊红美蓝琼脂平板-7cm
  • 名称: 伊红美蓝琼脂平板-7cm 
  • 规格: 7cm 
  • 说明: 具有轻度选择性和鉴别性的培养基,用于分离、培养和区别革兰氏阴性的肠杆菌,特别适用于沙门氏菌的分离 
  • 编号: LS2809 
  • 价格: 0.00 
  • 类型: 临床类 
  • 价格: 0.00 
  • 类型: 临床类 
  • 品牌: PCM-成品培养基